Діяльність громадської організації, її мета, завдання, права та обов’язки

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння вирішенню актуальних теоретичних, практичних і наукових проблем в області торакальної хірургії та суміжних лікарських спеціалізацій, захист законних інтересів членів Асоціації.

2.2. Для досягнення цілей, Асоціація виконує в рамках, що не суперечать законодавству України, такі завдання: сприяння здійсненню заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації членів Асоціації, практична і (або) наукова діяльність яких пов’язана з торакальної хірургією; сприяння розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень в сфері торакальної хірургії; сприяння наданню наукової, практичної та правової допомоги членам Асоціації, молодим вченим і лікарям, сприяння удосконаленню системи медичної освіти і підвищення професійної кваліфікації фахівців, розвитку професійної, етичної та деонтологічної традицій у медицині; розвиток співпраці з міжнародними та національними науковими медичними товариствами та асоціаціями.

2.3. Для виконання статутних завдань, Асоціація в рамках, що не суперечать законодавству України, має намір: сприяти підвищенню кваліфікації лікарів та інших фахівців, які працюють в медицині в сфері торакальної хірургії; сприяти розробці нових методів досліджень і технологій; організовувати і проводити неприбуткові конференції, симпозіуми, семінари; аналізувати, узагальнювати і пропагувати результати наукових досліджень в сфері торакальної хірургії; формувати склад і керувати роботою редакційних колегій та редакційних рад, створюваних Асоціацією профільних медичних журналів, організовувати рецензування і підготовку до видання матеріалів з’їздів, конференцій, симпозіумів та інших наукових заходів, рекомендувати до публікації праці членів Асоціації; самостійно і через засоби масової інформації сприяти популяризації сучасних методів діагностики і лікування в медицині; організовувати і проводити неприбуткові конкурси та огляди, засновувати що не суперечать законодавству України, премії і використовувати інші форми заохочення авторів кращих робіт і активістів Асоціації; розвивати і зміцнювати зв’язки з науковими товариствами та асоціаціями з інших медичних спеціальностей і суміжним галузям науки і техніки, здійснюючи співробітництво в розробці питань, що становлять взаємний інтерес; засновувати навчальні та науково-технічні центри, підприємства, установи, організації; засновувати місцеві осередки Асоціації; співпрацювати з товариствами і організаціями, діяльність яких відповідає цілям і задачам Асоціації; сприяти навчанню лікарів-фахівців в області торакальної хірургії, науковому і практичному застосуванню передових методів лікування; сприяти розробці навчальних і комп’ютерних програм, методичних посібників, інструктивних матеріалів, створенню навчальних фільмів та відеофільмів, які спрямовані на підвищення ефективності навчання методам торакальної хірургії; сприяти виконанню спеціальних наукових і методичних досліджень в сфері медицини та торакальної хірургії.

2.4. Для досягнення статутних цілей, Асоціація має, в установленому порядку, право: засновувати, відповідно до законодавства України свої місцеві (обласні) осередки; об’єднуватися в союзи, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань; обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн; відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків; засновувати засоби масової інформації, займатися видавничою діяльністю, шляхом створення видавництв; укладати угоди, набувати у власність майно, нести зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем в суді; поширювати інформацію про мету і наміри діяльності Асоціації; здійснювати, в установленому порядку, редакційно-видавничу діяльність, шляхом заснування своїх друкованих засобів масової інформації та створення видавництв; здійснювати міжнародні зв’язки, брати участь у науковому і культурному обміні; мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України. </ p>

2.5. Обов’язки Асоціації: Асоціація зобов’язана: дотримуватися законодавства України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери діяльності Асоціації; своєчасно інформувати реєстраційний орган про зміну місця перебування постійно діючого керівного органу, складу керівництва та інших змінах в Асоціації; надавати звіт про використання майна, за запитом членів Асоціації; забезпечити виконання статутних завдань.