Association of Thoracic Surgeons of Ukraine, VGO

 

 

Україна, 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна 65, кімн. 311

65, Velyka Perspektyvna Str., Kirovograd, 25006, Ukraine

тел. +380 (522) 36-60-25

факс +380 (522) 36-60-02

 mediastinum@ukr.net

www.thoracic-surgery.com.ua

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація торакальних хірургів України» заснована у 2009 році. Асоціація створена з ініціативи фахівців, що займаються науково-дослідною, педагогічною та практичною діяльністю в галузі торакальної хірургії для захисту загальних інтересів учасників Асоціації і досягнення статутних цілей та завдань. Структурною основою організаційної роботи Асоціації є її обласні осередки. Основна мета діяльності Асоціації – сприяння вирішенню актуальних проблем в галузі торакальної хірургії та суміжних лікарських спеціалізацій, захист інтересів членів організації. Асоціація випускає збірник наукових праць «Торакальна хірургія» (голова редколегії проф. Макаров А.В.). У 2010 році під егідою Асоціації проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми торакальної хірургії», у 2011 – Першу Європейську торакальну хірургічну школу.

All-Ukrainian VGO «Association of Thoracic Surgeons of Ukraine» was founded in 2009. Association was established on the initiative of professionals involved in research, teaching and practical activities in the field of thoracic surgery to protect the general interests of the Association and to achieve the statutory goals and objectives. The structural basis of the organizational work of the Association is its regional branches. The main purpose of the Association – is to promote the solution of actual problems in thoracic surgery and related medical specialties, protection of interests of members. Association released a collection of scientific articles Thoracic Surgery (chairman of the editorial board prof. A.V. Makarov). In 2010 on behalf of the Association was held the International scientific-practical conference Actual problems of thoracic surgery, in 2011 – the first European thoracic surgery school.